Samisk Flagg
Denne siden er på Nordsamisk

Gii lea Gillánalmmái?

Albmát geat ieža leat gillán seksuála illasteami mánnán, doaimmahit Gillánalmmái nammasaš organisašuvnna.

Mii vuosttaldit seksuála illasteami mánáid vuostá geavahettiin iežamet vásáhusaid veahkehan dihtii eará bártniid ja albmáid geat lea vásihan dan seammá go mii. Mii leat ofelaččat ja áigut muitalit ahte vaikke vel eallin lea ge billašuvvan, de lea vejolaš fas čuožžilit ja oažžut buori eallima.

Háliidat go doarjut min barggu?
Vipps nr : 86670
Kontonummar : 3090 147 9468
Fitnodatnummar : 914 596 874

Dát dáhpáhuvvá

Facebook

3 minutes ago

Utsattmann.no

Nok. Ny profil for Fmso og medlemssentrene.
Nå er det Nok.

Denne høsten vil de 16 sentrene mot seksuelle overgrep som er medlemmer av paraplyen Nok. (tidl. Fmso), samles under en enhetlig logo, profil og navnet Nok.. Med dette synliggjør vi også at alle sentrene i paraplyen følger en felles faglig plattform og etiske retningslinjer. Målet med profilendringen er økt brukervennlighet og bedre tilgjengelighet over hele Norge. Sentrene vil få en felles landingsside på noksentrene.no

Tilbudene ved sentrene er gratis og innebærer blant annet enesamtaler, gruppesamtaler og sosiale tilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Samtidig jobber sentrene med forebyggende arbeid i sine tilhørende kommuner.

Den nye profilen lanseres nasjonalt i uke 47, med kampanjefilm og kampanjemateriell fra reklamebyrået Per Høj og FerdiFilm. Vi håper dere vil hjelpe oss å spre kampanjen og informasjon om den nye profilen i deres nettverk.

Mer informasjon om kampanjen kommer nærmere lansering.

Prosjektet er støttet med midler fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Kontakt på:
kontor@fmso.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

27 minutes ago

Utsattmann.no

www.facebook.com/watch/?v=797912064292765 ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Utsattmann.no

Vilde Bratland Hansen 👏👏❤️Selvmordsstatistikken viser at dagens hjelpetilbud ikke når menneskene, og kanskje spesielt ikke mennene, som trenger det.

To av tre som tar sitt eget liv i Norge, er menn, og slik har det vært siden 1970-tallet.

Ukentlig velger ni menn å ta selvmord. De færreste av dem har oppsøkt hjelp.

Derfor er det avgjørende at vi får mer kunnskap om hvordan dagens hjelpetilbud bedre kan inkludere menn som sliter.

De få studiene som har undersøkt dette, har funnet at menn synes at behandlingsmetodikken, men også lokalene de kommer inn i, er feminisert.

Det kommer for eksempel frem at den fysiske utformingen av lokalet − lyssetting, dekor og fellesareal - har noe å si for om menn opplever at de er inkludert som målgruppe.

En større studie fra 2017 fant også at overgrepsutsatte menn synes det er viktig å ha muligheten til å kunne velge mellom mannlig og kvinnelig terapeut.

Derfor er det et paradoks at 82 % av de ansatte som i 2019 jobber i brukerrettede stillinger i støttesentrene for incest og seksuelle overgrep, er kvinner.

Torsdag holdt jeg foredrag i Trondheim og møtte 2(!) menn som jobber i slike stillinger: Erik Lefsaker og Oddbjørn Rystad.

Jeg tror vi trenger flere av dem for å nå ut til mannlige utsatte som trenger hjelp til å bearbeide sine traumer.

Takk for at jeg fikk komme! 🙏🏼
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no

Veldig flott dag ved Hamsund senteret på Hamarøy i møte med den videregående skolen. Engasjert ungdom, tusen takk👏🤗 Forebyggende arbeid er viktig👌 We love Nordland ❤️
#utsattmann
... See MoreSee Less

View on Facebook

Utsattmann er stolte over endelig å kunne publisere en ny og lengre film versjon av MC kampanjen – syd – nord!

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.
https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK Dokumentára 2016

Almmái. Gillán.

«Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.»

– NRK

Dovddastus

Dáppe lea vejolaš ohcat veahki

Veahkkeguovddážat

Veahkkeguovddážat seksuála illastemiid vuostá lea fálaldat gosa buohkat besset boahtit. Singuin lea vejolaš váldit oktavuođa beroškeahttá eará fálaldagain ii ge dárbbaš doavttir du lágidit dohko. Guovddážis deaivat bagadeddjiid geat dihtet man birra sii hállet, ja sii rávvejit maid don dasto berret dahkat.

Fástadoaktárat

Fástadoavttir sáhttá leat háleštanguoibmi ja lágida du viidáseappot hálešteapmái psykologain, jus lea dárbu. Danne lea dehálaš muitalit fástadoaktárii mii dat váivvida du.

Politiija

Politiijii sáhtát váidit illastanášši. Sii árvvoštallet galget go dutkat ášši vai lea go dat boarásmuvvan. Jus leat veagalváldojuvvon, de dan sáhtát váidit politiijii ja sii veahkehit du viidáseappot dakkár sadjái gos váldet vuostá olbmuid geat leat illastuvvon. Politiijas lea maid dieđihantelefovdna masa sáhtát čuojahit ja dieđihit veagalváldinbalu.

Divššárat

DPS fállá psykologa- ja terapevtadivššu du dárbbu vuođul. Oktagaslaš poliklinihkalaš háleštemiid, joavkoterapiija ja jándororrumiid. Oažžun dihtii veahki almmolaš veahkkevuogádagas dárbbašuvvo doaktára lágideapmi.