Samisk Flagg
Denne siden er på Nordsamisk

Gii lea Gillánalmmái?

Albmát geat ieža leat gillán seksuála illasteami mánnán, doaimmahit Gillánalmmái nammasaš organisašuvnna.

Mii vuosttaldit seksuála illasteami mánáid vuostá geavahettiin iežamet vásáhusaid veahkehan dihtii eará bártniid ja albmáid geat lea vásihan dan seammá go mii. Mii leat ofelaččat ja áigut muitalit ahte vaikke vel eallin lea ge billašuvvan, de lea vejolaš fas čuožžilit ja oažžut buori eallima.

Háliidat go doarjut min barggu?
Vipps nr : 86670
Kontonummar : 3090 147 9468
Fitnodatnummar : 914 596 874

Dát dáhpáhuvvá

Facebook

12 hours ago

Utsattmann.no

Veldig viktig arbeid og stas for Utsattmann å kunne bidra
Godt jobbet Svein Schøgren 👍🙏

I forrige uke lanserte vi "Kroppen min eier jeg - i barnehagen" - et samtaleverktøy for å snakke med 4-6 åringene i barnehagen om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Barn trenger kunnskap tidlig - for å forebygge, og for at utsatte skal få tidlig hjelp. Barne- og familiedepartementet var med oss på lanseringen - og har lagte denne nydelige lille filmen <3 www.facebook.com/watch/?v=248103263137949&extid=XFlMXSA789bQx7rC Opplegget kan lastes ned og bestilles gratis her: www.reddbarna.no/jegerher
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Utsattmann.no

www.facebook.com/mennoglikestilling/videos/2665593907038660/ ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no

Skadet deg selv og er mann? Din erfaring kan gjøre en forskjell! Delta i vår forskningsstudie som er et samarbeid mellom LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord og Lovisenberg Diakonale høyskole
Vi skal gjennomføre intervjuer høsten 2020 og er derfor på leting etter kandidater som vil dele sin erfaring med din mestringsprosess med hvordan du har klart og ikke skade deg selv.
• Du må være mellom 18-60 år og har erfart bedring fra å ha skadet deg selv.
• Du er nå ikke lenger i behandling men bor i egen bolig/hjemme
NB! Er du interessert i å delta må du ikke legge det i kommentarfeltet, studien skal være anonymisert. Ta kontakt med forskeren.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Utsattmann er stolte over endelig å kunne publisere en ny og lengre film versjon av MC kampanjen – syd – nord!

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.
https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK Dokumentára 2016

Almmái. Gillán.

«Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.»

– NRK

Dovddastus

Dáppe lea vejolaš ohcat veahki

Veahkkeguovddážat

Veahkkeguovddážat seksuála illastemiid vuostá lea fálaldat gosa buohkat besset boahtit. Singuin lea vejolaš váldit oktavuođa beroškeahttá eará fálaldagain ii ge dárbbaš doavttir du lágidit dohko. Guovddážis deaivat bagadeddjiid geat dihtet man birra sii hállet, ja sii rávvejit maid don dasto berret dahkat.

Fástadoaktárat

Fástadoavttir sáhttá leat háleštanguoibmi ja lágida du viidáseappot hálešteapmái psykologain, jus lea dárbu. Danne lea dehálaš muitalit fástadoaktárii mii dat váivvida du.

Politiija

Politiijii sáhtát váidit illastanášši. Sii árvvoštallet galget go dutkat ášši vai lea go dat boarásmuvvan. Jus leat veagalváldojuvvon, de dan sáhtát váidit politiijii ja sii veahkehit du viidáseappot dakkár sadjái gos váldet vuostá olbmuid geat leat illastuvvon. Politiijas lea maid dieđihantelefovdna masa sáhtát čuojahit ja dieđihit veagalváldinbalu.

Divššárat

DPS fállá psykologa- ja terapevtadivššu du dárbbu vuođul. Oktagaslaš poliklinihkalaš háleštemiid, joavkoterapiija ja jándororrumiid. Oažžun dihtii veahki almmolaš veahkkevuogádagas dárbbašuvvo doaktára lágideapmi.